OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 3. VIO ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Spoštovani starši, učenke, učenci! 

Od 20. 4. do 5. 5. 2021 bomo zbirali prijave na OBVEZNE in NEOBVEZNE izbirne predmete za šolsko leto 2021/22.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

V 7., 8. in 9. razredu imajo učenci poleg predmetov, ki so obvezni za vse, tudi izbirne predmete. Obvezni izbirni predmeti so sestavni del predmetnika in so enakovredni vsem ostalim predmetom. Ocenijo se s številčno oceno. Jeziki se izvajajo dve uri tedensko, ostali predmeti pa eno uro na teden. Učenke in učenci izbirajo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo starši. Izbirni predmeti se delijo na triletne, enoletne in enoletne, vezane na razred. Za predmete, ki so enoletni, se učenec ne more odločiti dvakrat. Če ga obiskuje v 7. razredu, ga v 8. in 9. razredu ne more izbrati. Predmeti, ki jih naša šola ponuja v šolskem letu 2021/2022, so predstavljeni v Vodniku po obveznih izbirnih predmetih.

Predstavitve so narejene za vsak razred posebej. Za krajšo predstavitev kliknete na predmet, ki vas zanima, vsak predmet pa je še podrobno predstavljen z učnim načrtom. Med njimi naj učenec po temeljitem premisleku izbere tiste, ki izražajo njegov interes, sposobnosti in bodočo poklicno usmerjenost.  Izbiro učenec sporoči na priloženem vprašalniku do vključno srede, 5. 5. 2021.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za učence 7., 8. in 9. razreda

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Učencem tretjega triletja bo šola ponudila neobvezni izbirni predmet nemščina. To pomeni, da bodo učenci poleg obveznih izbirnih predmetov lahko (neobvezno) izbrali še 2 dodatni uri pouka tedensko.

ZA UČENCE, KI OBISKUJEJO GLASBENO ŠOLO

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Lahko je v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši učenca, ki obiskuje glasbeno šolo in želite, da bi bil vaš otrok oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, posredujete šoli pisno vlogo. Dobite jo na spletni strani šole. Vlogo posredujete po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto in ji priložite potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedite, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujete vloge najkasneje do 31. avgusta.

Prijavo na obvezne in neobvezne izbirne predmete bomo izvedli preko eAsistenta. Podrobnosti prijave so napisane na prijavi za obvezne izbirne predmete in neobvezni izbirni predmet nemščina. V celotni zadnji triadi ponujamo več izbirnih predmetov, od katerih jih bomo, glede na število učencev na naši šoli, lahko izvajali predvidoma 17. Izbrali bomo predmete, ki bodo prejeli največ prijav. Učenci morajo zato v prijavi rangirati več predmetov (vsaj 6), za primer, če se izbirni predmeti, za katerega so se najprej odločili, ne bi izvajali.

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (7. razred)

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (8. razred)

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (9. razred)

PREDSTAVITEV NEOBVEZNEGA IZBORNEGA PREDMETA NEMŠČINA

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost